wsh logo

ADMINISTRACJA UCZELNI

Przez jakiś czasu musimy zostać w domu i działać wspólne online. Uczelnia działa w pełni online, a to oznacza, że w wyznaczonych godzinach wszystkie działy są do dyspozycji studentów zarówno od poniedziałku do piątku, jak i w weekendy, w trakcie zjazdów! Masz pytania dotyczące swoich spraw studenckich? Zadzwoń poprzez platformę lub napisz e-mail, a dokumenty przekaż do skrzynki podawczej!

Działy administracyjne online

Jeszcze tak niedawno spotkania w dziekanacie czy w dziale praktyk były naszą codziennością, wierzymy, że niebawem znów zobaczymy się na uczelnianym korytarzu, ale teraz jeśli masz pytania i pilne sprawy, zachęcamy do kontaktu online poprzez aplikację Teams z pracownikami Uczelni lub tradycyjnie, wysyłając e-mail. Jesteśmy i pracujemy dla was online!

sprawy studenckie online

Kwestura

WPŁATY NA CZESNE: (przelew na indywidualne konto studenta, numer rachunku możesz podejrzeć w wirtualnym dziekanacie, zakładka: finanse: dane do przelewu).
FAKTURY: (zgłoś potrzebę otrzymania faktury na adres email: kwestura@wsh.pl, wystawimy ją i udostępnimy do pobrania w wirtualnym dziekanacie, zakładka: finanse, faktury).
PYTANIA O OPŁATY /ZNIŻKI /HARMONOGRAMY OPŁAT /INNE: (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem platformy Microsoft Teams).

Bilbioteka

PROLONGATA: chcesz przedłużyć książki – prolonguj przez swoje konto, zadzwoń do biblioteki, napisz maila!
WIRTUALNA BIBLIOTEKA: chcesz korzystać z wirtualnych baz biblioteki? Poproś o kod do elektronicznej bazy e-booków Ibuk Libra już dziś, napisz maila: biblioteka@wsh.pl

Rekrutacja

REKRUTACJA ONLINE: Każdy kandydat na studia może zapisać się poprzez formularz online w 3 krokach:

Wypełnij formularz rejestracyjny, prześlij nam wymagane dokumenty, wpłać pierwszą ratę, a zarezerwujesz sobie miejsce na wybranym kierunku!

Dziekanat

Wszystkie sprawy studenckie: podania do dziekanów/wnioski, rezygnacje, można przesyłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub do skrzynki podawczej. Z dziekanatem można także skontaktować się poprzez platformę Teams dziekanat@wsh.pl. Wszystkie podania znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce – pliki do pobrania.

Biuro kanclerza

PODANIA DO KANCLERZA: podania dotyczące spraw finansowych można przekazywać następującą drogą:
1. do skrzynki podawczej (adnotacja Buro Kanclerza – podanie)
2. na adres mailowy: pmaciag@wsh.pl

Na spotkanie z Panem Kanclerzem student może umówić się uprzednio, kontaktując się z Kierownikiem Biura telefonicznie: 48 340 16 94/mailowo: pmaciag@wsh.pl bądź poprzez platformę Teams: pmaciag@wsh.pl , wzór podania do Kanclerza znajduje się w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Komisja stypendialna

Informujemy, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce mogą otrzymać jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego. Za trudną sytuację materialną Rektor Uczelni przyjmuje także utratę źródła dochodu przez członków rodziny studenta.
Wszystkie wnioski zostaną rozpoznane priorytetowo. Wypłaty będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wskazówki merytoryczne:
Zapomoga może być przyznana studentowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Trudna sytuacja życiowa powinna być powiązana z trudną sytuacją materialną, z problemami natury finansowej.

Wniosek o zapomogę nie może być złożony z powodu stanu epidemii, a jedynie z powodu konkretnych zdarzeń przez epidemię spowodowanych, które to zdarzenia przesądzają o znalezieniu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej: np. utrata pracy (rozwiązanie umowy, niepodpisanie kolejnej umowy), utrata dochodu lub jego zmniejszenie (pracodawca zawiesił wypłatę wynagrodzeń lub zapowiedział obniżenie kolejnych wypłat).

Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony po wystąpieniu danego zdarzenia, a nie w momencie jego przewidywania – po dacie rozwiązania umowy, po miesiącu, za który nie wpłynęło i nie wpłynie wynagrodzenie, po ogłoszeniu przez pracodawcę czego mają się spodziewać pracownicy.

Wniosek należy udokumentować, nie wystarczy sam opis sytuacji. Komisja czytając wniosek szuka po kolei potwierdzenia podanych faktów w dokumentach.

We wniosku muszą znaleźć się bardzo konkretne dane, potwierdzone dokumentami, a nie tylko ogólny opis sytuacji typu: „Pracowałem w gastronomii, restauracja została zamknięta z powodu koronowirusa”. To nie jest wystarczający opis trudnej sytuacji życiowej.

Jeśli student stracił dochody z umowy zlecenia ma obowiązek oświadczyć czy będzie mu przysługiwało świadczenie postojowe oraz w jakiej wysokości.

Student powinien skontaktować się z Komisją Stypendialną w sprawie dokumentów dołączanych do wniosku oraz informacji o złożeniu wniosku.

W związku z ochroną danych osobowych prosimy o nie wysyłanie drogą mailową wniosków o przyznanie świadczenia.

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

mgr Barbara Białkowska

e-mail: bbialkowska@wsh.pl


THEMES
Microsoft Teams: barbara.bialkowska@wsh.pl

Dyżury online
Stypendia – wtorek – sobota godz. 11.00-13.00
Biuro Rektora – piątek godz. 10.00-11.00, sobota godz. 9.00-11.00

Dział praktyk

BIURO KARIERY/WYJAZDY ERASMUS+: informacje o wymianie Erasmus+, działalności Biura Kariery, organizowanych warsztatach, wizytach studyjnych możesz znaleźć na www.wsh.pl oraz w Wirtualnym Dziekanacie (WD) pobierzesz Formularz aplikacyjny na program Erasmus+, wykaz uczelni partnerskich czy zasady rekrutacji na praktyki/studia Erasmus+, zaś na stronie Uczelni znajdziesz wszystkie informacje na jego temat.

PRAKTYKI STUDENCKIE: Wirtualnym Dziekanacie znajdziesz dokumentację dotyczącą praktyki – Ramowy program praktyk, podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk (dotyczy tylko II,III,IV i V roku), zaświadczenia potwierdzające osiągnięcie efektów uczenia czy przyjęcia na praktyki. Za pośrednictwem mejla lub platformy Teams możesz przesłać Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę- jeśli chcesz, byśmy wysłali Ci dokumenty do domu, napisz na zaświadczeniu adres korespondencyjny- nie będziesz musiał przyjeżdżać do Działu po ich odbiór.

Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać również praktyki w innych miejscach – muszą one jednak zapewniać realizację Ramowych programów praktyk i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.

Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego i opieczętowanego przez Zakład pracy Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzory do ściągnięcia w Wirtualnym Dziekanacie – Dokumentacja dotycząca praktyk) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępne również w Wirtualnym Dziekanacie-Strona główna- Tablica ogłoszeń-Dokumentacja dotycząca praktyk- ramowe programy). W Ramowym programie praktyk znajdują się: zakres czynności do zrealizowania w trakcie praktyki, efekty uczenia, które student osiągnie po zrealizowaniu praktyki, wymiar praktyk, ich cel, przykładowe miejsca praktyk itp. Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, studentowi w ciągu 3 dni zostaną przygotowane imienne dokumenty- Skierowanie, Porozumienie na praktykę, Karta przebiegu praktyk/Dzienniczek praktyk. Dopiero po ich odbiorze, student/słuchacz może przystąpić do praktyki w wybranym Zakładzie pracy!

(UWAGA! Rozpoczęcie praktyki przez odbiorem dokumentacji z praktyk jest niezgodne z Regulaminem odbywania praktyk studenckich i wiąże się z niezaliczeniem praktyk!).

WYMIAR PRAKTYK

Wymiar praktyk na studiach I  i II stopnia

Czas trwania praktyk dla studentów I i II roku studiów licencjackich i inżynierskich wynosi 6 miesięcy, co odpowiada 720 godzinom zegarowym praktyki i dotyczy kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, informatyka, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika.

Czas trwania praktyk dla studentów I i II roku studiów uzupełniających magisterskich wynosi 3 miesiące, co odpowiada 360 godzinom zegarowym praktyk i dotyczy kierunków: pedagogika, zarządzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja, psychologia.

Czas trwania praktyk dla studentów dla studentów I i II roku studiów jednolitych magisterskich (5- letnich) wynosi:

  • na kierunku PRAWO – 720 godzin,
  • na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.

Czas trwania praktyk dla studentów III roku studiów licencjackich i inżynierskich oraz II roku studiów uzupełniających magisterskich na wszystkich oferowanych kierunkach wynosi 480 godzin.

Czas trwania praktyk dla studentów IV roku studiów inżynierskich wynosi 160 godzin.

Wymiar praktyk na studiach podyplomowych:
Logopedia z emisją głosu – 180 godz.
Przygotowanie pedagogiczne – 150 godz.
Doradztwo zawodowe – 40 godz.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.
Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 60 godz.

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.

SKRZYNKA PODAWCZA WSH

Zasady opisywania korespondencji:
1. Zabezpiecz i zapakuj swoje dokumenty.
2. Na kopercie umieść swoje dane wraz z numerem indeksu i kierunkiem studiów.
3. Oznacz Dział, do którego kierujesz dokumenty.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content