wsh logo

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Program kształcenia na specjalności psychologia społeczna skoncentrowany jest na problematyce funkcjonowania jednostki w różnych sytuacjach społecznych. Studia na wskazanej specjalności pozwalają na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie funkcjonowania jednostek, a także grup społecznych, z uwzględnieniem psychologicznych mechanizmów regulujących zachowania ludzkie. Studia dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących w relacjach pomiędzy jednostką a grupą społeczną w różnych kontekstach życia. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji. Studenci specjalności psychologia społeczna zdobywają wiedzę z zakresu badania interakcji międzyludzkich, rozwiązywania konfliktów, wywieraniem wpływu na ludzi, modelowanie ich zachowań i postaw wobec problemów życia społecznego. Absolwenci nabywają kompetencje psychologiczne niezbędne w dziedzinach zawodowych związanych z życiem gospodarczym i społecznym zarówno w obszarze normy, jak i patologii społecznej.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

 • psychologii wychowania,
 • psychologii klinicznej
 • psychologii społecznej
 • psychopatologii
 • podstawy diagnozy psychologicznej
 • techniki pracy grupowej
 • trening komunikacji interpersonalnej
 • diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
 • pomocy i interwencji psychologicznej
 • interwencji psychologicznej w rozwiązywaniu problemów wychowania
 • komunikacji interpersonalnej
 • konstruowania programów wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży
 • kształtowania umiejętności twórczych
 • psychologia rozwoju osobowości
 • psychologia różnic indywidualnych
 • budowanie marki osobistej
 • psychologia zmiany
 • psychologia relacji

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności psychologia społeczna są przygotowani do pracy w policji, w zakładach karnych i aresztach śledczych, w jednostkach wojskowych w szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji regulowanych odrębnymi przepisami w zakresie przygotowania pedagogicznego) różnego typu świetlicach, ośrodkach szkolno – wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zdobyte wykształcenie przydatne jest do pracy w organizacjach pozarządowych realizujących programy wychowawcze o charakterze społecznym, rozwojowe, psychoedukacyjne, profilaktyczne. Absolwent specjalności psychologia społeczna może również podjąć zatrudnienie w placówkach wspierających seniorów, placówkach socjalizacyjnych, grupach samopomocowych dla młodzieży, dorosłych oraz w uniwersytetach trzeciego wieku. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na odnalezienie się w pracy zespołów interdyscyplinarnych i w środowiskach wspierających „dzieci ulicy”, osoby bezdomne, bezrobotne oraz imigrantów.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content