wsh logo

ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

W ramach specjalności Administracja ochrony środowiska studenci będą specjalistami od kształtowania i realizacji polityki w ochronie środowiska na szczeblu zakładowym, gminnym (samorządowym) i krajowym, w tym w sytuacjach kryzysowych. Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy potrafią podejmować działania przeciw zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, sytuacje awaryjne lub akty terrorystyczne oraz ewentualny konflikt zbrojny. System zarządzania środowiskowego w sytuacjach nadzwyczajnych musi zapewnić efektywną koordynację działań ratowniczych zmierzających do likwidacji skutków zagrożeń życia i zdrowia ludności oraz środowiska naturalnego. Celem specjalności jest przygotowanie nowoczesnej kadry, która będzie potrafiła samodzielnie podejmować długofalowe działania na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania głównych problemów społecznych, jakimi są  zabezpieczenie i pomoc społeczna oraz ochrona środowiska naturalnego.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • zasad zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych,
  • podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska,
  • procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko,
  • działalności podmiotów realizujących cele ekonomiczne i ekologiczne gospodarki odpadami,
  • procedur w ochronie środowiska czy zarządzania kryzysowego związanego z zagrożeniami środowiskowymi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności  Administracja ochrony środowiska  znajdują zatrudnienie głównie w jednostkach administracyjnych gmin i powiatów, jak również jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną środowiska w zakładach produkcyjnych, w dużych obiektach usługowych oraz w administracji rządowej zajmującej się szeroko pojętą ochroną środowiska.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content