wsh logo

PSYCHOLOGIA ZDROWIA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Studia w ramach tej specjalności prowadzone są w oparciu o profil praktyczny, co stanowi gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności w pracy z ludźmi zainteresowanymi problematyką zdrowia osobistego i dbałości o zdrowie innych. Celem kształcenia na wspomnianej specjalności, jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka, postrzeganego zarówno w perspektywie fizyczności jak i sfery emocjonalnej. Ukończenie studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie postaw ludzkich w kontekście zdrowia i stanu choroby oraz udzielanie adekwatnej do sytuacji pomocy psychologicznej. Absolwent nauczy się odpowiednio dobierać i posługiwać narzędziami, które pozwolą na precyzyjne diagnozowanie problemów, umożliwi stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym. Interdyscyplinarność i umiejętność pracy w zespole, podyktowana jest dobrem pacjenta i jego rodziny. Podczas studiów akcentujemy znaczenie rozwoju człowieka w ciągu całego życia, umiejętność empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności w kontakcie z drugim człowiekiem. Warto podkreślić, że program studiów obejmuje obok wiedzy psychologicznej, szerokie i kompetencje zawodowe i społeczne.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • Psychologia osobowości
  • Psychologia kliniczna
  • Elementy psychosomatyki
  • Wprowadzenie do psychodietetyki.
  • Zachowania prozdrowotne w ujęciu psychologicznym
  • Psychologiczne aspekty chorób somatycznych
  • Psychologia zdrowia w medycynie pozapsychiatrycznej
  • Promocja zdrowia
  • Profilaktyka chorób
  • Aspekty psychologiczny systemu opieki zdrowotnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności psychologia zdrowia będą przygotowani do podjęcia pracy w placówkach współdziałających ze służbą zdrowia, w firmach promujących zdrowy styl życia i rozwój osobisty.. Osoby kończące tę specjalność będą mogły wspierać pracę profesjonalnej kadry w klubach fitness oraz placówkach rehabilitacyjnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej, czy ośrodkach sportowych. Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaangażowanie w szkół ośrodków wypoczynkowych, pracę grup wakacyjnego wypoczynku, świetlic środowiskowych i obiektów rekreacyjnych. Ukończone studia na tej specjalności pozwolą absolwentom znaleźć swoje miejsce w działaniach organizacji przeciwdziałających problemom związanym z otyłością, anoreksją i innymi zaburzeniami zdrowego stylu życia i odżywiania.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content